iii
Bratislava, Sk


;


SATORI STAGE

Mickiewiczova 9
BRATISLAVA
811 07

NEDEĽNÉ

SERVIS 5PMSme sú?as?ou skupiny Hillsong FamilyVitaj doma

Tu v Proclaimers veríme, že cirkev nie je žiadna inštitúcia alebo len nejaká bohoslužba, ale že je to komunita ?udí – miesto kde sa môžeš cíti? by? doma, bez oh?adu na to aký máš vek, odkia? pochádzaš alebo ?ím momentálne prechádzaš. Je to komunita, kde si vieš nájs? svoje miesto, kam môžeš patri?, objavi? v sebe vyšší zmysel a dosta? príležitos? pôsobi? zmenu vo svete okolo seba.Naša Cirkev

Ve?mi chceme, aby veci boli energické, dynamické a živé. Tak sa pozeráme aj na kres?anstvo. Veríme, že to ?o sa u nás a prostredníctvom nás deje, môže spôsobi? v tvojom živote významný posun a ma? skvelý vplyv aj na naše mesto, pretože správu o Ježišovi komunikujeme re?ou 21. storo?ia.

Sme ve?mi nadšení z vecí, ktoré sa medzi nami v Bratislave dejú. Odkedy sme za?ali fungova?, pridalo sa k nám ve?a ?udí, mnohí z nich spoznali Ježiša a vzniklo ve?a nových priate?stiev. Najviac nadšení sme ale z toho, ?o všetko je pred nami. Radi ?a medzi sebou v nede?u uvidíme. Možno si v meste ešte len krátko a h?adáš cirkev, kde by si mohol by? doma, možno len skúmaš o ?om je viera – je to jedno. Budeme ve?mi radi, ak prídeš.Connect GroupsVz?ahy sú jednou z vecí, ktoré považujeme za ve?mi cenné. Connecty sú k?ú?om k našej komunite. Sú ve?mi podstatné, lebo v?aka ním sú jednotlivci aj v rozrastajúcom sa zbore dobre prepojení a žijú život spolu. Vytvárajú prostredie, kde sa môžeš spozna? s novými ?u?mi, kde môžeš nájs? priate?ov, rozvíja? vz?ahy a nájs? povzbudenie aj podporu.

Na connectoch si spolu vä?šinou nie?o zajeme, bavíme sa o tom, ?o kto zažil a o myšlienkach, ktoré boli hovorené v nede?u. A možno zistíš, že hovori? sa dá aj s Bohom, nie len s ?u?mi. Ale hlavne budujeme priate?stvá. Do budúcna máme ve?ké o?akávania, aké skvelé to ešte bude.

V Bratislave máme viacero connectov. Sa v nede?u opýtaj kohoko?vek z tímu.

Ako tam je:

  • Výhodná poloha v centre mesta, skvelá dostupnos?
  • Jedine?ný interiér s naozaj výnimo?nou atmosférou
  • Útulne, príjemné a pohodlné prostredie
  • Café foyer so skvelou kávi?kou Green Plantation
  • Lákavé domáce limonády a všelijaké pochú?ky pod zub
  • Bezbariérový priestor

Our Lead Pastors

Pastor Tom & Denise Rawls
Read more

Dozvedie? sa viac

Proclaimers sú jedna cirkev v troch lokalitách

Our Business Address is:-

Proclaimers, The Space, Roudtreee Way, Norwich, NR7 8SQ

TEL:- 01603 484630

 

powered by Typeform
 

powered by Typeform

Contact Us

Resources

Messages

Store

Courses

X